uart là gì?UART và USART khác nhau như thế nào?

uart là gì?
UART : truyền bất đồng bộ (doi voi AT90xx)
USART: truyền bất/ đồng bộ (doi voi ATmega)
UART và USART khác nhau như thế nào?
UART và USART về cơ bản là giống nhau tuy nhiên USART có nhiều tính năng phức tạp hơn. UART chỉ thực hiện một chức năng duy nhất là truyền nhận bất đồng bộ đơn giản còn USART có thêm khả năng hoạt động trên BUS (tồn tại master/slave), ngoài ra nó cũng có chế độ hoạt động “đồng bộ” với nguồn xung giữ nhịp bên ngoài(do chip khác cấp). Chi tiết về các chế độ hoạt động của USART nên tham khảo trong datasheet. Đây là một bộ phận truyền thông khá hay của AVR.